Tämä on Joosula Oy:n henkilötietolain (10 ja 12 §) ja EU:n yleisen tietosuoja asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu  12.03.2023. 

1. Rekisterinpitäjä 

Joosula Oy, (y-tunnus: 0192971-9) Yhtiöntie 6, 98800 Savukoski 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Tuulikki Jokiperä, tuulikki.jokipera@gmail.com, +358 40 1939 600 

3. Rekisterin nimi 

Joosula Oy:n asiakasrekisteri. 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Joosula Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan lain sallimalla tavalla.  Kerääminen ja käsittely voi tapahtua esimerkiksi varauksen tai majoittumisen  aikana ja sen jälkeen. Joosula Oy käyttää henkilötietoja seuraaviin  tarkoituksiin: 

– hallinnoidakseen, tarjotakseen, kehittääkseen ja ylläpitääkseen palveluita – käsitelläkseen palveluita koskevia varauksia ja tilauksia 

– ollakseen yhteydessä asiakkaisiin esimerkiksi tekstiviestitse, muiden  mobiilisovellusten välityksellä tai sähköpostitse 

– ilmoittaakseen varauksen statuksen tai varaukseen liittyvät tiedot 

-mahdollistaakseen yhteydenoton varausta tai palveluiden toteuttamista  koskevissa ongelmatilanteissa

– analysoidakseen ja parantaakseen palveluiden laatua ja palvelukokemusta 

– parantaakseen asiakkaiden etuja ja palvelukokemusta muilla tavoilla, joita  uskomme asiakkaiden arvostavan 

– majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan matkustajatietoja ja  matkustajarekisteriä voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin. Tietoja  voidaan käyttää mainostaaksemme palveluita ja tuotteita, suoraan tai  epäsuorasti, ellei asiakas ole tätä kieltänyt. 

– lisäksi matkustajatietoja käsitellään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden  ylläpitämiseksi, rikosten ennalta ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi ja tilastojen  laatimiseksi. 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen  käsittelylle: 

– Suomen laki 28.4.2006/308 ”Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta” joka  velvoittaa matkustajatietojen säilyttämiseen ja mahdollistaa asiakaspalvelun  edellyttämät yhteydenotot ja asiakassuhteen ylläpidon.  

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa ja veloituksetta kieltää Joosula Oy:tä  käsittelemästä henkilötietoja mahdollisiin markkinointitarkoituksiin tai  peruuttaa siihen antama suostumus. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema,  yritys/organisaatio, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, henkilötunnus,  y-tunnus, www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden  muutoksista, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin  palveluihin liittyvät tiedot. Tiedot säilytetään laskutusjärjestelmässä toistaiseksi  ja poistetaan mikäli asiakas pyytää henkilötietojensa poistamista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. Www-lomakkeilla  lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, jälleenmyyjien kuten  sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista,  matkustajailmoituksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.  Hotellissa majoittuvista henkilöistä kerätään matkustajailmoitukset (Suomen  laki 28.4.2006/308 ”Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta).  Majoitustoiminnan harjoittaja on vastuussa siitä, että matkustajasta tehdään  matkustajailmoitus. Ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista voidaan tehdä  yhteinen matkustajailmoitus. Ilmoituksesta on käytävä ilmi majoitustoiminnan  harjoittajan toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä majoitusliikkeen  käyntiosoite. Matkustajailmoituksessa on mainittava seuraavat tiedot  (matkustajatiedot): 

1) matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän  puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus; 

2) matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset  nimet ja suomalaiset henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat;  

3) matkustajan osoite;  

4) maa, josta matkustaja saapuu Suomeen; 

5) matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä 

6) matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on  tiedossa. Lisäksi matkustaja voi ilmoittaa matkustajailmoituksessa, tapahtuuko  majoittuminen vapaa-ajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn takia.  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n  ulkopuolelle 

Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan  rekisterinpitäjälle. Matkustajatiedot luovutetaan pyydettäessä lain  määräämille viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen  ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 

Henkilötietoaineistoa säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain  sellaisilla henkilöillä, joiden työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu. 

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot 

Tietojärjestelmissä tai vastaavissa digitaalisissa tallennusmuodoissa olevat  tiedot suojataan teknisesti ja tallennetaan tietoturvallisella tavalla rajaten  pääsy vain sellaisille henkilöillä, joiden työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu. 

Emme vastaa niistä tiedoista, joita kolmannen osapuolen toimijat, kuten  esimerkiksi internetin varaussivustot tai matkatoimistot keräävät ja säilyttävät  majoitusvarauksiin liittyen. Vastaamme vain Joosula Oy:lle toimitetusta  tiedosta. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin  tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai  puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä  tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti  rekisterinpitäjälle tai esittää pyyntö paikan päällä fyysisesti. Rekisterinpitäjä voi  pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.  Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä  ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien  henkilötietojen poistamiseen rekisteristä, ns. (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin  ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset  oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai fyysisesti paikan  päällä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan  henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskeviin tietoihin liittyen  osoitetaan: 

Joosula Oy 

Yhtiöntie 6, 98800 SAVUKOSKI